§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er: Maritim Center Skive (MCS).

Stk. 2 Foreningens hjemsted er: Skive Kommune.

§ 2 Formål
Stk.1 MCS har til formål at fremme maritime interesser i Skive Kommune. Via aktivitet, events og støtte bidrager MCS i samarbejde med klubber, foreninger og erhvervsliv til at skabe fokus på Skive Kommunes værdier og muligheder for maritim sport og trivsel.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Som medlemmer af MCS kan optages virksomheder, organisationer, uddannelsesin-stitutioner, foreninger og enkeltpersoner, hjemmehørende i Skive Kommune. Besty-relsen kan efter individuel vurdering beslutte at optage medlemmer med hjemsted udenfor Skive Kommune.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges for 2 år ad gangen af de foreninger og klubber MCS samarbejder med.

Stk. 2 Medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves i januar kvartal.

Stk. 3 Medlemmer hæfter ikke personligt for MCS’s økonomiske forpligtelser.

Stk. 4 Udmeldelse skal ske med 6 måneders varsel til den 31.12. i et år.

Stk. 5 På generalforsamlingen har medlemmerne stemmeret under forudsætning af, at kontingent for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes, er betalt.

Stk. 6 Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder forpligtelserne, der følger af medlemskabet eller som handler i uoverensstemmelse med MCS’s formål. Medlemmer, der ikke betaler for-falden kontingent eller driftsbidrag, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af restance fritager ikke for betalingsforpligtelsen for kontingent og driftsbidrag, indtil medlemmet selv kunne have opsagt sit medlemskab med varsel efter vedtægterne. Medlemmer, der udtræ-der eller ekskluderes af MCS, har intet krav på MCS’s formue.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne regnskabsår
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Orientering om budget for det følgende år
 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer og suppleanter udpeges af de i § 5 stk. 2 A nævnte klubber og foreninger samt vælges som anført i § 5 stk. 2 B.
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt.

Stk. 2 Indkaldelse foretages ved udsendelse af brev eller mail til medlemmerne med angi-velse af dagsorden og senest 3 uger forud for generalforsamlingen.

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsesformanden i hænde senest den 5. marts, således at forslaget kan indføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst på den i stk. 2 foreskrevne måde indkaldes af bestyrelsen og skal inden 14 dage indkaldes af bestyrelsen, når mindst halvdelen af medlemmerne (efter stemmevægt) skriftligt kræver det med angivelse af dagsorden i indkaldelsen.

Stk. 5 På generalforsamlingen har hver af de i § 5 stk. 2 litra A nævnte medlemsforeninger 10 stemmer. På generalforsamlingen har øvrige medlemmer hver 1 stemme.

Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

Dirigenten afgør, hvorvidt afstemninger skal være skriftlige.
Stk. 6 Der udarbejdes et referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigen-ten og formanden.

§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen i MCS består af max. 8 medlemmer.

Stk. 2 A. Skive Sejlklub, Skive Windsurfingklub og Glyngøre Sejlklub udpeger hver et el-ler to medlemmer + en suppleant for hvert medlem. Hotel Strandtangen ud-peger et medlem.
B. Dernæst vælges af og blandt de øvrige foreningsmedlemmer for en 2-årig periode til bestyrelsen 1 medlem plus 1 suppleant.

Stk. 3 Bestyrelsen er bemyndiget til at tildele observationsposter til relevante foreninger, offentlige instanser og råd.

Stk. 4 Bestyrelsen vælger blandt foreningsrepræsentanterne (2 A) en formand. Ved stem-melighed foretages lodtrækning.

Stk. 5 Bestyrelsen kan beslutte ansættelse eller afskedigelse af en daglig leder.

Stk. 6 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er mødt.

Stk. 7 Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsens møder.

Stk. 8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 Daglig leder
Stk. 1 Bestyrelsen ansætter og afskediger en daglig leder, der skal varetage den daglige ledelse af MCS og virke for opfyldelsen af MCS’s målsætning i overensstemmelse med MCS’s beslutninger.
Den daglige leders løn- og arbejdsforhold fastlægges i en særskilt aftale.

§ 7 Budget, regnskab og revision
Stk. 1 MCS’s regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 MCS’s økonomiske midler søges fremskaffet via medlemskontingenter, markedsføring- og produktudviklingsbidrag, salg af konsulentydelser samt tilskud fra Skive Kommune og eventuelt andre.

Stk. 3 Regnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Revisoren kan ikke være medlem af bestyrelsen

§ 8 Tegningsret
Stk. 1 MCS tegnes af formanden i forening med den daglige leder eller af tre bestyrelses-medlemmer i forening.

Stk. 2 Til køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, kræves underskrifter af hele bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan meddele prokura til den daglige leder.

§ 9 Vedtægtsændring, opløsning
Stk. 1 Vedtægtsændringer eller MCS’s opløsning kan kun gyldigt besluttes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. Forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af MCS skal være udsendt til medlemmerne senest med indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. § 3.

Stk. 2 Skulle 2/3 af medlemmerne – efter stemmevægt – ikke være tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling med et varsel som anført i § 4, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal.

Stk. 3 Ved opløsning skal evt. formue anvendes til søsportsfremmeaktiviteter i Skive efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23. juni 2008.
Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger:

 1. april 2011
 2. april 2018
Seneste kommentarer
  Arkiver
  Kategorier
  • Ingen kategorier
  Latest Posts
  Event Search
  Ads